Studiemiljøprisen

Københavns Universitets studiemiljøpris gives til en person eller enhed på KU, som med en ekstraordinær eller nytænkende indsats har forbedret studiemiljøet for KU’s studerende, herunder også det internationale studiemiljø.

Studiemiljøprisen 2023 gik til FysikRevy, studenterforening på Niels Bohr Institutet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Fristen for indstillinger til studiemiljøprisen 2024 overskredet. Årets prismodtager modtager studiemiljøprisen ved årsfesten 8. november 2024. 

Vil du indstille en kandidat til Studiemiljøprisen?

Sætter du pris på et godt studiemiljø? Nu har du muligheden for at indstille en person eller enhed, som har gjort en ekstraordinær indsats for at udvikle et godt og attraktivt studiemiljø for KUs studerende. Københavns Universitets Studiemiljøpris tildeles en person eller enhed på KU (dvs. studerende, VIP'er, TAP'er, afdelinger, foreninger eller studenterorganisationer), der kan fremvise konkrete resultater, hvor kvaliteten i universitetets studiemiljø, herunder også det internationale studiemiljø, er blevet styrket. Studiemiljø kan forstås bredt og kan for eksempel være:

  • de fysiske rammer
  • det psykiske, faglige og sociale miljø ift. den gode trivsel
  • det digitale og kommunikative studiemiljø.

Vinderen modtager et kunstværk og 25.000 kroner til sit videre arbejde med studiemiljøet.

Det er en forudsætning, at beløbet kan overføres til en kontoførende enhed på KU, fx dekanat, fakultetsdirektør, institut, center eller studienævn.

Det er kun studerende og ansatte på KU, der kan indstille kandidater til prisen. Du kan ikke indstille dig selv. Formandskabet for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd udvælger prisvinderen på baggrund af de modtagne indstillinger.

Du indstiller til studiemiljøprisen ved at udfylde indstillingsformularen senest 4. april 2024. Fristen er overskredet, og det er ikke længere muligt at indstille til studiemiljøprisen 2024.

Hvem kan du indstille?

Du kan indstille studerende, videnskabelige eller administrative medarbejdere, enheder, afdelinger, foreninger og studenterorganisationer ved KU.

Hvilke tiltag kan indstilles?

Alle forbedrende tiltag ift. studiemiljø kan indstilles til prisen, dog fokuseres der især på følgende:

  • Forbedringer af det sociale og faglige miljø, dvs. tiltag, der foregår uden for den egentlige undervisning, men alligevel har et fagligt indhold og understøtter den faglige læring.
  • ’Outreach’-tiltag, der rækker ud over universitetet og inddrager det omgivende samfund, fx erhvervslivet og organisationer
  • Tiltag, der styrker studerendes trivsel og fagidentitet, forebygger stress og skaber fællesskab, herunder også det fysiske studiemiljø
  • Tiltag, der forhindrer frafald, fx bedre social og faglig integration på studiet og tilknytning til praksis.

Har du spørgsmål?

Kontakt Amalie Mosbæk Drewsen, Studiestøtte & Studiemiljø på adr@adm.ku.dk for nærmere information om ansøgningsprocedure.