Københavns Universitets guld- og sølvmedaljer

 

Prisopgaver for 2023

Udskrevet ved årsfesten den 25. november 2022

Besvarelserne skal senest
mandag den 15. januar 2024 klokken 12.00
sendes på e-mail til det pågældende fakultet:

HUM: prisopgave@hum.ku.dk  
JUR:
Udskriver ikke prisopgaver  
SAMF:
hoeringer_og_indstillinger@samf.ku.dk 
SCIENCE: 
Udskriver ikke prisopgaver
SUND:
Udskriver ikke prisopgaver 
TEO:
pic@teol.ku.dk

Tværfaglige prisopgaver skal indsendes til prisopgaver@adm.ku.dk.

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2024. 

 

Tema: Kriser

Hele verdens fundament synes at slå revner i disse år. Vores klima og økosystem, økonomiske og politiske system, samt de teknologiske forudsætninger hvorpå vi har bygget vores forestillinger om verden, synes pludselig mindre stabile.

Det fremstår som, at vi lever i krisernes tid: Corona, krig i Europa, recession, klimakrise, flygtningekrise, mistrivselskrise osv. Københavns Universitet udskriver derfor den tværfaglige prisopgave med fokus på kriser.

Prisopgavebesvarelser kan tage udgangspunkt i en traditionel temporal tænkning om kriser, og forsøge at give nye svar på, hvordan kriser opstår eller forhindres, hvordan de håndteres eller om kriser kan give anledning til læring og ny viden efterfølgende. Opgaver kan også besvare nye epistemologiske spørgsmål, om de kriser vores samfund rammes af: om polykriser, kaskader, systemiske risici eller eksistentielle risici, og på hvordan udviklinger i de kriser vi oplever, bør ændre vores forståelse og håndtering af disse, eller hvilken samfundsmæssig betydning, bevidstheden eller forestillingen om kriser har. Endelig accepteres besvarelser, der fokuserer på forskellige skalaer: fra mistrivselskrisen til klimakrisen eller fra det personlige traume og identitetskriser til risikoen for hele samfunds sikkerhed og sammenbrud.

Uanset den valgte tilgang, skal opgaven give nye indsigter i kriser, og i videst muligt omfang være tværfaglig. Du kan finde en samlet beskrivelse af kravene til en prisopgave her. Problemstillingen kan være monofaglig, men i så fald skal den suppleres af tværfaglige perspektiver. Vi opfordrer studerende til at skrive prisopgaven i grupper, og derved sikre en kombination af faglige perspektiver.

Kontakt: Iben Nathan, lektor, in@ifro.ku.dk 

Du kan måske finde inspiration til forskning eller relevante emner her:

SSCCOPECMSCASTCenter for AngstABC for mental sundhedGreen Solutions Center

Aflevering

Den tværfaglige prisopgave skal indsendes til prisopgaver@adm.ku.dk 
senest mandag den 15. januar 2024 klokken 12.00.

 

 

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

1. Overvej først ændringerne i de materielle ressourcer og teknologiske midler, som en litterær tekst er sammensat af. Overvej dernæst den materielle form, som den litterære tekst formes, formidles eller udgives i, og de forskellige måder, man kan læse en tekst på: når man hører en litterær tekst blive oplæst, læser en håndskreven tekst, en printet tekst eller en digital tekst. Hvordan påvirker den form teksten formidles og nedskrives i, samt den måde vi læser teksten på, vores læseoplevelse, tekstens betydning og selve teksten?
Du opfordres til at se på minimum to tekster fra forskellige teknologiske epoker inden for Engeroms litterære fagområde. Teksterne kan være alt fra nedskrevet ved håndskrift eller findes i digitale udgaver.

Kontaktperson: Charles Lock, professor, lock@hum.ku.dk 


2. Kan skønlitteratur medvirke til at fremme empati? Der ønskes en undersøgelse af et eller flere litterære værker, der skønnes at (kunne) skabe empati for andre mennesker, særligt undertrykte minoriteter, gerne med afsæt i teorier omkring ’the reading brain,’ ’embodied simulation’ og ’reader response'.

Kontaktperson: Inge Birgitte Siegumfeldt, lektor, siegum@hum.ku.dk 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Flersprogethed og dansk som andetsprog

1. Flersprogede sprogbrugeres tilegnelse af dansk
Der ønskes et studie af tilegnelse af dansk hos voksne sprogbrugere med baggrund i andre lande end Danmark. Der skal inddrages analyser af morfologi, syntaks, ordforråd og/eller sprog i brug
Et eller flere af følgende temaer skal behandles:
- Tilegnelse af dansk hos ikke-alfabetiserede eller traumatiserede personer
- Nyankomnes tilegnelse af dansk
- Tilegnelsen af dansk hos personer, der har boet længe i Danmark, men først sent er gået i gang med at lære dansk
- Sammenligning af grupper af personer med forskellige førstesprog ift. hvilke grammatikafvigelser de producerer på dansk

2. Holdninger til dansk med accent
Der ønskes et studie af holdninger til dansk talt med accent. Studiet kan benytte, kvantitative metoder, kvalitative metoder eller en kombination af disse. Hierarkisering mellem dansk talt med forskellige accenter skal behandles.
Et eller begge af følgende temaer skal behandles:
- Sprogholdninger blandt unge og ældre respondenter
- Sprogholdninger blandt respondenter fra forskellige geografiske områder

Kontaktpersoner:
Marta Kirilova, tenure track adjunkt, mki@hum.ku.dk 
Martha Sif Karrebæk, lektor, martha@hum.ku.dk 


Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed

3. En undersøgelse af medierepræsentationer af og -diskussioner om transkønnethed i en dansk/nordisk kontekst.

4. En undersøgelse af coronaepidemiens kønnede og intersektionelle aspekter og effekter inden for et selvvalgt empirisk område.

Kontaktperson: Michael Nebeling Petersen, lektor, nebeling@hum.ku.dk 


Institut for Kommunikation

1. En empirisk undersøgelse af tracking i et eller flere digitale kommunikationssystemer med særligt henblik på, hvordan brugernes metakommunikation registreres.

2. En komparativ analyse af begrebet 'sporing', som defineret af to eller flere forskningstraditioner inden for informationsvidenskab og medie- og kommunikationsstudier.

3. En empirisk undersøgelse af offentlighedens praksis for beskyttelse af personoplysninger. Undersøgelsen kan basere sig på en kvalitativ, en kvantitativ eller en multi-metode tilgang.

Kontaktperson: Stine Lomborg, lektor, slomborg@hum.ku.dk 


4. Klimaretfærdighed, uenighed og konsensus/konvergens: kan effektiv klimahandling være retfærdig givet et public reason-perspektiv? Der ønskes en oversigt over fremtrædende public reason-teorier relevante for bevarelsen af spørgsmålet "legitime klimapolitikker" samt et bud på hvorledes en sådan teori kan informere effektiv klimahandling, om muligt.

Kontaktperson: Morten E.J. Nielsen, lektor, mejn@hum.ku.dk 


Institut for Kunst og Kultur

1. En etnografisk informeret undersøgelse, der sætter fokus på køns(u)balance og forhandlinger af køn i et intersektionelt perspektiv inden for et afgrænset område af dansk og/eller international populærmusikliv.

Kontaktperson: Kristine Ringsager, tenure track adjunkt, kringsager@hum.ku.dk 

2. En analyse af kunstneriske reaktioner på den aktuelle krig i Ukraine efter Ruslands invasion i februar 2022. Historiske perspektiver kan inddrages, ligesom opgaven kan vægte at belyse ukrainsk kunst og kultur og dennes relation til andre europæiske regioner i Øst og Vest.

Kontaktperson: Kristian Handberg, Adjunkt, handberg@hum.ku.dk

3. En empirisk baseret analyse af offentlige monumenters (skulptur og arkitektur) tilblivelse og materielle efterliv, inden for en nærmere afgrænset kunsthistorisk periode, og en diskussion af traditionen for monumentale mindesmærker i danske kontekster med perspektivering til samtidskunsten og den nutidige offentlige debat.

Kontaktperson: Amalie Skovmøller, tenure track adjunkt, skovmoeller@hum.ku.dk


4. Materialer og betydning
Hvilke konsekvenser har materialevalg for billedkunst/arkitektur? Hvilke valg, muligheder og begrænsninger er implicit i billedernes/bygningernes udarbejdelse? Med afsæt i analyser af værkeksempler efter eget valg diskuteres de betydninger, som ligger i de materialer og teknikker, som værkerne er udarbejdet med. Analyserne perspektiveres historisk.

Kontaktperson: Maria Fabricius Hansen, professor, mfhansen@hum.ku.dk


Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

1. Hvorfor er det ikke lykkedes den irakiske stat efter 2003 at skabe en overbevisende fortælling om irakisk national identitet baseret på den kollektive lidelse under Baath styret?

Kontaktperson: Fanar Haddad, tenure track adjunkt, fanar.haddad@hum.ku.dk 

 

 

 

 

 

 

Det Juridiske Fakultet udskriver ikke prisopgaver.

 

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet udskriver ikke prisopgaver.

 

 

Institut for Statskundskab

Hvilken rolle kan og bør demokratiske institutioner spille i løsninger på klima- og biodiversitetskriserne?

Kontaktperson: Professor Lars Tønder, lt@ifs.ku.dk

 

Institut for Psykologi

Der ønskes en undersøgelse af et psykologisk fænomen i feltet mellem psyke, seksualitet og struktur. Man kan eksempelvis skrive om forholdet mellem identificering med nonkonforme kønskategorier, den psykoseksuelle udvikling og strukturelle betingelser, eller man kan skrive om voldtægtsbeskyldtes egne forståelser af de krænkende handlinger, som de beskyldes for at have begået.

Kontaktperson: Lektor Katrine Zeuthen, katrine.zeuthen@psy.ku.dk

 

Institut for Antropologi

Hvad er de sociale konsekvenser af krig, og hvordan kan man studere dem antropologisk?

Kontaktperson: Professor Henrik Vigh, hv@anthro.ku.dk

 

Sociologisk Institut

Der ønskes en analyse af vold i det offentlige og/eller digitale rum, særligt med en forståelse for betydning af køn (herunder, maskulinitet) og oplevelse af inklusion i samfundet. Analyserne kan både tage udgangspunkt i kvantitative, kvalitative eller kombinerede metoder, og arbejde fra enten konkrete begivenheder, som Fields skyderiet eller specifikke digitale voldelige handlinger, eller nærme sig fænomenet via mere sociodemografiske analyser.

Kontaktperson: Lektor Jakob Demant, jd@soc.ku.dk 

 

Økonomisk Institut

Der ønskes en analyse af de økonomiske effekter af omfattende, internationale kriser, for eksempel sundheds- eller sikkerhedskriser

Kontaktperson: Professor Thomas Markussen, thomas.markussen@econ.ku.dk

 

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udskriver ikke prisopgaver.

 

 

Afdeling for Bibelsk Eksegese

En undersøgelse af, hvorledes inddragelsen af ’material culture’ i analysen af Bibelen og/eller Koranen kan bidrage til forståelse af verden bag, i og/eller foran teksterne.

Vejledere/supervision: Matthew D. Larsen, Jill Middlemas, Martin G. Ehrensvärd, Jan Loop

 

Afdeling for Kirkehistorie

”Kvindelige præster i Danmark. Emnet kan belyses ud fra kirkehistoriske undersøgelser af ændringen i adgangen til ordination 1947-48 såvel som ændringens konsekvenser for dansk teologi og kirkeliv eller nærstudier af udvalgte kvindelige præster”.

Vejleder: Lektor Tine Reeh

 

Afdeling for Systematisk Teologi

Økologisk teologi i den antropocæne tidsalder.

Vejleder: Professor Niels Henrik Gregersen