Københavns Universitets guld- og sølvmedaljer

 

Prisopgaver for 2022

Udskrevet ved årsfesten den 12. november 2021

Besvarelserne skal senest
mandag den 16. januar 2023 klokken 12.00
sendes på e-mail til det pågældende fakultet:

HUM: prisopgave@hum.ku.dk  
JUR:
Udskriver ikke prisopgaver  
SAMF:
hoeringer_og_indstillinger@samf.ku.dk 
SCIENCE: 
Udskriver ikke prisopgaver
SUND:
Udskriver ikke prisopgaver 
TEO:
pic@teol.ku.dk

Tværfaglige prisopgaver skal indsendes til prisopgaver@adm.ku.dk.

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2023. 

 

Tema: Globalisering

Den menneskelige forståelse af den verden, vi omgives af og interagerer i, er under konstant forandring. Dette ikke mindst i forhold til globalisering – et begreb, hvori processer over tid indlejres, og oftest anvendes til at beskrive dynamikker imellem mennesker, samfund og nationalstater på tværs af kloden. Globalisering kan således betegnes som forandringer og processer i tid og rum, der transformerer den måde, hvorpå mennesker omgås hinanden, samt intensiverer strømme og udveksling af varer, ideer, kultur, kapital - og mennesker.

Man kan på mange måder tænke, at Verden, paradoksalt nok, er blevet både mindre og større over de sidste årtier i globaliseringens navn. Mindre som følge af ny og forbedret teknologi, kommunikation og transport, der reducerer afstande i tid og rum. Og større fordi mennesker i dag mere ubesværet kan rejse ud i verden, handle på internettet døgnet rundt, og være i samtale med venner og slægtninge på tværs af kloden i realtid via diverse sociale medier. Alt sammen stærke drivkræfter bag globalisering.        

Forskningen viser i dag, at globaliseringsprocesser har stor indvirkning lokalt såvel som globalt - og at disse processer er tæt koblet og med til at transformere vores verden i forskellig skala. Således kan f.eks. global efterspørgsel på bestemte produkter eller pres på globale forsyningskæder et sted, have stor indflydelse på små lokalsamfund et andet sted i verden.

Holdningerne til globalisering er delte. Nogle vil sige, at globalisering fører til bedre økonomiske og sociale forhold, mens andre mener, at globalisering medfører større ulighed og forringelse af kultur og natur. Uanset kan det argumenteres, at de globale udfordringer vi står over for i dag og for fremtiden, skal løses på tværs af fagdiscipliner. Globalisering og globaliseringsprocesser i deres fulde dybde kan ikke forklares monodisciplinært, men bør forstås i kombinationen af viden fra juridiske, teologiske, økonomiske, humanistiske, sundhedsfaglige, samfundsfaglige og naturvidenskabelige indsigter.

En forståelse af den transformation vores verden undergår i globaliseringens navn, kalder på en lang række forskningsspørgsmål. Vi udskriver derfor denne tværfaglige prisopgave med fokus på globalisering.

I opgavebesvarelsen bedes de studerende udvælge en problemstilling, der relaterer sig til globalisering. Problemstillingen kan være monofaglig, men i så fald skal den suppleres af tværfaglige perspektiver. Vi opfordrer studerende til at skrive i grupper, og derved sikre en kombination af faglige perspektiver.

KU Global ved Global Development Network, Asian Dynamics Initiative, School of Global Health og ThinkChina

Kontakt: Andreas Egelund Christensen, aec@samf.ku.dk 

 

Aflevering

Den tværfaglige prisopgave skal indsendes til prisopgaver@adm.ku.dk 
senest mandag den 16. januar 2023 klokken 12.00.

 

 

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

1. Fremmedsprogstilegnelse: Hvordan kan vi bygge bro på tværs af uddannelsesniveauer (grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser), både i sprogundervisningen og i andre fag? Besvarelsen kan underbygges af empiriske undersøgelser og/eller nyere teoretiske indsigter.
Kontaktperson: Petra Daryai-Hansen, lektor i fremmedsprogsdidaktik, petra.dhansen@hum.ku.dk

2. Der ønskes en komparativ analyse af interpersonel kommunikation i forhandlingssituationer, herunder foreksempel i digitale møder, specielt i lyset af udviklingen i forretningsverdenen efter COVID-19.
Kontaktperson: Petra Daryai-Hansen, lektor i fremmedsprogsdidaktik, petra.dhansen@hum.ku.dk

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations
Der ønskes en undersøgelse af et afgrænset emne der ligger i krydsfeltet mellem indoeuropæistik og sammenlignende mytologi.
Kontaktperson: professor Birgit Anette Rasmussen (Olsen), bao@hum.ku.dk 

Center for køn, seksualitet og forskellighed
Der ønskes en undersøgelse af AIDS-krisens danske kulturhistorie med særligt fokus på krisens intersektionelle aspekter. Empirien kan hentes fra etnografiske studier (for eksempel oral history), mediehistoriske kilder, litteratur og æstetiske kilder eller politiske og aktivistiske kilder.
Kontaktperson: Lektor Michael Nebeling Petersen, nebeling@hum.ku.dk

Grundtvig-studier
Der ønskes en oversigt over og en gennemgang af, hvilke kilder der er til rådighed til at forstå N.F.S. Grundtvigs sindslidelse samt en vurdering af de enkelte kilders rækkevidde og validitet.
Kontaktpersoner:
Humaniora: lektor Sune Auken, sunauk@hum.ku.dk
Teologi: lektor Anders Holm, aho@teol.ku.dk

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Der ønskes en religionssociologisk analyse af menneskers konkrete og/eller abstrakte udtryk for ”nonreligion” i forbindelse med naturen som fænomen eller idé. Empirien skal fortrinsvis bestå af eget indsamlet materiale eller andre primærkilder.
Vejleder: Professor Margit Warburg, warburg@hum.ku.dk 

 

 

 

 

 

 

Det Juridiske Fakultet udskriver ikke prisopgaver for 2022.

 

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet udskriver ikke prisopgaver for 2022.

 

 

Institut for Statskundskab

En analyse af ordoliberalismen med henblik på denne økonomisk-politiske filosofis stats-, bureaukrati- og demokratiforståelse.
Kontaktperson: Professor Peter Nedergaard, pne@ifs.ku.dk 

Institut for Psykologi

 1. Der ønskes en undersøgelse af forholdet mellem kunst, æstetik, kreativitet og mental sundhed. Eksempelvis hvordan kunstnerisk kreativitet kan bruges i psykologiske behandlinger og hvordan denne anvendelse kan beskrives teoretisk.
  Kontaktperson: Professor Simo Køppe, simo.koeppe@psy.ku.dk

 2. Der ønskes en teoretisk eller empirisk undersøgelse af psykologiske perspektiver på cerebral parese (CP). Det er muligt at skrive prisopgaven indenfor to felter: Et udviklings- og/eller klinisk psykologisk perspektiv med fokus på den tidlige psykologiske udvikling (0-6 år) eller et neuropsykologisk perspektiv med fokus på børn og/eller voksne. Prisopgaven indenfor den tidlige psykologiske udvikling ønskes besvaret med en analyse af betydningen af cerebral parese for forælder-barn samspillet, barnets socio-emotionelle udvikling og/eller forældrerollen samt en belysning af hvilke muligheder tidlige psykologiske indsatser ift. familier ramt af CP indeholder. Denne opgave vejledes indenfor forskergruppen Klinisk og Sundhedspsykologi. Prisopgaven indenfor neuropsykologi ønskes besvaret med fokus på de kognitive og neuropsykologiske aspekter af CP og vil blive vejledt indenfor forskergruppen Kognition og Klinisk Neuropsykologi.
  Kontaktperson: Adjunkt Katrine Røhder, katrine.rohder@psy.ku.dk

 Institut for Antropologi

 1. Der ønskes en analyse af COVID-19 situationens betydning for sociale relationer i en given kontekst.
  Kontaktperson: Professor MSO Bjarke Oxlund, bjarke.oxlund@anthro.ku.dk
    
 2. Der ønskes en komparativ analyse af COVID-19 og en eller flere andre sundhedsproblemer.
  Kontaktperson: Professor MSO Ayo Wahlberg, ayo.wahlberg@anthro.ku.dk

 Sociologisk Institut

Der ønskes en analyse af COVID-19 situationen med fokus på brugen og/eller opfattelsen af sociale medier. Særligt kan der belyses, hvordan medierede rutiner og andre dagligdags praktikker påvirker vores valg, adfærd og interaktion.
Kontaktperson: Lektor Peter Abrahamson, pa@soc.ku.dk                          

Økonomisk institut

Der ønskes en analyse af COVID-19 pandemiens betydning for økonomien, nationalt og/eller internationalt.
Kontaktperson: Professor Thomas Markussen, thomas.markussen@econ.ku.dk 

 

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udskriver ikke prisopgaver for 2022.

 

 

Afdeling for Bibelsk Eksegese

Udlændighed og hjemstavn i tekster fra Afdeling for Bibelsk Eksegeses korpus (migration, deportation, diaspora eller lignende).
Vejledere: professor Thomas Hoffmann, lektor Frederik Poulsen, professor Heike Omerzu

Afdeling for Kirkehistorie

”Nye pelagianere”. Om et teologihistorisk konstrukt i den senmiddelalderlige strid om viljen (14.-16. årh.).
Vejleder: lektor Florian Wöller

Afdeling for Systematisk Teologi

Identitet og alteritet. Temaet kan belyses ud fra ét eller flere af den systematiske teologis områder (etik og religionsfilosofi, dogmatik, praktisk teologi).
Vejledere: lektor Iben Damgaard, lektor Johanne Stubbe T. Kristensen og lektor Marlene Ringgaard Lorensen

Center for Afrikastudier

Hvordan har COVID-19-pandemien påvirket samfund i Afrika? Fokus skal være på enten et eller et kombination er følgende aspekter: sociale, kulturelle, politiske, økonomiske eller miljømæssige.
Vejleder: lektor Stig Jensen

Tværfagligt spørgsmål

Bultmann – 100 år efter ansættelsen på Universitet i Marburg: betydning, nyfortolkning, kritik.
Vejledere: lektor Gitte Buch-Hansen, lektor Carsten Pallesen, lektor Sven Rune Havsteen