Studiemiljøprisen 2020

Københavns Universitets Studiemiljøpris tildeles en person eller enhed på KU, der med en ekstraordinær eller nytænkende indsats, har styrket kvaliteten af studiemiljøet for KU’s studerende, herunder også det internationale studiemiljø.

Studiemiljø forstås bredt og kan både være;

  1. de fysiske rammer,
  2. det psykosociale studiemiljø i forhold til studerendes gode trivsel, herunder også det fagligt-sociale studiemiljø, og endelig
  3. det digitale, kommunikative studiemiljø.


Med andre ord: Det samlede studiemiljø, som skal medvirke til, at studerende befinder sig godt, mens de studerer og har overskud til at tackle faglige udfordringer.

Vinderen modtager et kunstværk samt 25.000 kroner til sit videre arbejde med at styrke studiemiljøet for KU’s studerende.Vil du indstille nogen til Studiemiljøprisen 2020?

Kender du en person eller enhed, som gør noget helt særligt for studiemiljøet på KU, og som fortjener at blive anerkendt for sin ekstraordinære indsats for KU’s studerende? Så har du nu muligheden for at indstille denne til Studiemiljøprisen 2020.

Kun studerende og ansatte ved KU kan indstille, hvem der skal komme i betragtning til Studiemiljøprisen. Det er ikke muligt at indstille sin egen enhed som prismodtager. Formandskabet for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd træffer beslutning om tildeling af prisen på baggrund af de modtagne indstillinger.


Hvem kan indstilles?

Studerende, VIP- eller TAP-medarbejdere, enheder, afdelinger, foreninger og studenterorganisationer ved KU kan indstilles til Studiemiljøprisen.


Hvilke tiltag kan indstilles?

Alle former for tiltag under de tre nævnte områder af studiemiljøet kan indstilles. Studiemiljøfremmende tiltag inden for følgende fire specifikke kategorier vil dog især kunne komme i betragtning:

  1. Tiltag på snitfladen mellem det sociale og faglige, dvs. sociale tiltag, der foregår uden for den egentlige undervisning, men alligevel har et fagligt indhold og understøtter den faglige læring.

  2. 'Outreach'-tiltag, der rækker ud over universitetet og inddrager det omgivende samfund, f.eks. uddannelsernes aftagere, erhvervsliv og organisationer.

  3.  Psykosociale tiltag, der gavner det psykosociale studiemiljø, f.eks. styrker studerendes trivsel og fagidentitet samt adresserer og forebygger stress i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen. Desuden tænkes på tiltag, der skaber fællesskab mellem studerende, herunder også tiltag vedr. det fysiske studiemiljø, der kan understøtte det psykosociale studiemiljø.

  4. Frafaldshindrende tiltag, der direkte har som mål at modvirke frafald, eller tiltag som de ovenstående, der indirekte modvirker frafald gennem f.eks. bedre social og faglig integration på studiet, bedre praksistilknytning gennem styrket samarbejde med det omgivende samfund og færre stressede studerende.


KU's studiemiljøpris tildeles en person eller enhed, der gør noget ekstraordinært eller nytænkende for at forbedre studiemiljøet på KU. Initiativerne må gerne have en sådan karakter, at de kan inspirere og udbredes til andre miljøer på universitetet.

Indstil din kandidat senest 1. maj

Indstillinger til Studiemiljøprisen 2020 kan indsendes indtil 1. maj 2020.

OBS: Det er ikke længere muligt at foretage indstillinger til studiemiljøprisen.

Du laver en indstilling til Studiemiljøprisen ved at udfylde denne formular. Læs evt. først ovenstående information om, hvem der kan indstilles, og for hvilke initiativer.

Det er en forudsætning, at beløbet kan overføres til en kontoførende enhed på KU, f.eks. dekanat, fakultetsdirektør, institut, center eller studienævn.


Har du spørgsmål?

Kontakt Pernille Joost, Studiestøtte & Studiemiljø på pej@adm.ku.dk, for nærmere information om ansøgningsprocedure.