Indstil en kandidat til den internationale studiemiljøpris 2016 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Årsfest > Årsfest 2017 > Studiemiljøprisen 2017

Studiemiljøpris 2017

Fristen for indstillinger var tirsdag den 16. maj.
Du kan derfor ikke længere indstille kandidater til årets priser.

Vil du indstille nogen til Studiemiljøprisen?

Sætter du pris på et godt studiemiljø? Nu har du muligheden for at indstille en person eller enhed, som har gjort en ekstraordinær indsats for at udvikle et godt og attraktivt studiemiljø for KUs studerende.

Københavns Universitets Studiemiljøpris tildeles en person eller enhed på KU (dvs. studerende, VIP'er, TAP'er, afdelinger, foreninger eller studenterorganisationer), der kan fremvise konkrete resultater, hvor kvaliteten i universitetets studiemiljø, herunder også det internationale studiemiljø, er blevet styrket.

Studiemiljø forstås bredt og omfatter både 1) fysiske rammer, 2) det psykosociale studiemiljø i forhold til studerendes gode trivsel, herunder også det fagligt-sociale studiemiljø, og endelig 3) det digitale, kommunikative studiemiljø. Med andre ord: det samlede studiemiljø, som skal medvirke til, at studerende befinder sig godt, mens de studerer og har overskud til at tackle faglige udfordringer.

Hvem kan indstilles?

Studerende og ansatte kan indsende en motiveret indstilling af, hvem eller hvilken enhed på KU, der bør komme i betragtning til at modtage prisen. Det er ikke muligt at indstille sin egen enhed som prismodtager. Formandskabet for Københavns Universitets Uddannelsesstrategisk Råd træffer beslutning om tildeling af prisen på baggrund af de modtagne indstillinger.

Hvilke initiativer kan indstilles?

Alle former for tiltag under de tre nævnte områder af studiemiljøet kan indstilles. Studiemiljøfremmende tiltag inden for følgende fire specifikke kategorier vil dog især kunne komme i betragtning:

  1. Tiltag på snitfladen mellem det sociale og faglige, dvs. sociale tiltag, der fo-regår uden for den egentlige undervisning, men alligevel har et fagligt ind-hold og understøtter den faglige læring.

  2. Outreach-tiltag, der rækker ud over universitetet og inddrager det omgivende samfund, f.eks. uddannelsernes aftagere, erhvervsliv og organisationer.

  3. Psykosociale tiltag, der gavner det psykosociale studiemiljø, f.eks. styrker studerendes trivsel og fagidentitet samt adresserer og forebygger stress i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen. Desuden tænkes på tiltag, der skaber fællesskab mellem studerende, herunder også tiltag vedr. det fysiske studiemiljø, der kan understøtte det psykosociale studiemiljø.

  4. Frafaldshindrende tiltag, der direkte har som mål at modvirke frafald, eller tiltag som de ovenstående, der indirekte modvirker frafald gennem f.eks. bedre social og faglig integration på studiet, bedre praksistilknytning gennem styrket samarbejde med det omgivende samfund og færre stressede stude-rende.


KU's studiemiljøpris tildeles den person eller enhed, der gør noget ekstraordinært eller nytænkende for at forbedre studiemiljøet på KU. Initiativerne må gerne have en sådan karakter, at de kan inspirere og udbredes til andre miljøer på universitetet.

Har du spørgsmål?

Kontakt Dina Nielsen e-mail dina.nielsen@adm.ku.dk, Uddanelsesservice for nærmere information om ansøgningsprocedure.

Indstil din kanditat

Indstil din kandidat til Studiemiljøprisen 

Fristen for indstillinger til Studiemiljøprisen er tirsdag d. 16. maj 2017

Det er en forudsætning, at beløbet kan overføres til en kontoførende enhed på KU, f.eks. dekanat, fakultetsdirektør, institut, center eller studienævn.

Det er en forudsætning, at beløbet kan overføres til en kontoførende enhed på KU, f.eks. dekanat, fakultetsdirektør, institut, center eller studienævn.